གཞན་ཕན་ལ་དགའ།

གཞན་ལ་ཕན་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ་ནང་གི་དོན་ཆེན་རེད། དེས་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དོ།

1 thought on “གཞན་ཕན་ལ་དགའ།”

Leave a Reply